Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlastními vlasy je utírala; líbala mu nohy a mazala je mastí. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si: „Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to hříšnice?!“ „Šimone,“ oslovil ho Ježíš, „chci ti něco říci.“ „Jen mluv, mistře,“ odpověděl farizeus. „Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů  a druhý padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději?“ „Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil,“ odpověděl Šimon. „Správně,“ řekl Ježíš. Otočil se k té ženě a zeptal se Šimona: „Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal jsi mi vodu na nohy, ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi mě, ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je jí odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo.“ Tehdy jí řekl: „Tvé hříchy jsou odpuštěny.“

Matouš 6:36-48

V Božím království je povoleno jenom jedna soutěž, ve které bychom se všichni měli snažit porazit ostatní. Nejde v ní o to, kdo pozve Ježíše do nejkrásnějšího domu a uvaří pro něj nejlepší večeři, ale o to, kdo bude nejvíc milovat. Nebe jednou způsobí šok mnoha z nás, až se tam nakonec dostaneme. Odměny nebudou přidělovány ani podle toho, kdo vykonal nejdelší cestu za kázáním evangelia, což je samo o sobě skvělé, ani podle toho, kdo  nejvíc dával nebo kdo přivedl nejvíc lidí do Božího království, ale podle toho kdo nejvíc miloval.