To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen.

2. Timoteovi 1:13-14

Tyto verše nám odhalují jednu z úžasných činností Ducha svatého. On je mistr správce. Zamyslete se nad tím, že náš Pán, když přinesl tu ohromnou oběť, kterou nás vykoupil, předal následně všechny věci Duchu svatému. Svým učedníkům řekl, že až přijde Utěšitel, povede je do veškeré pravdy. Že vezme vše, co patří Kristu, tedy to, co Kristus pro nás získal, a zjeví to jeho učedníkům. Duch svatý je správcem Nevěsty Kristovy a správcem všech posvátných pokladů vykoupení. Bohatí lidé usilují nalézt místo, kde si uloží své jmění. Díky Bohu za to, že si u Ducha svatého můžeme uložit všechno, co jsme od Pána přijali. A žádný zloděj neukradne to, co stráží Duch svatý. Chvála Pánu.