Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“  „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: „To jistě bude Hospodinův pomazaný.“ Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“

Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: „Ani jeho si Hospodin nevybral.“ Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: „Ani jeho si Hospodin nevybral.“ Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: „Hospodin si nikoho z nich nevybral.“

1. Samuel 16:4-10

Bůh nevyhledává ani talent a krásu, ani výmluvnost, postavu či postavení, Bohu jde o srdce. Představte si, jakou námahu lidé vynakládají na stavbu dálnic v drsném a nebezpečném terénu, aby spojili města a národy, aby přemostili řeky a vodní plochy. Zatímco lidé staví dálnice, Bůh svým Duchem pracuje na srdcích, která upravuje a spojuje. Vykořeňuje plevel, vytrhává zlo, uhlazuje povrch a dělá cestu pro neprůbojné a naivní. Bůh je ten, kdo pracuje ve vás, abyste jak chtěli, tak i činili to, co se jemu líbí. Amen