Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“

Matouš 6:24-34

V dnešním textu se chci zaměřit zejména na verše 24 a 32 až 34. Tlaky v dnešní době a, jak věřím, i v době budoucí, nedovolí sloužit dvěma pánům. Každý z pánů bude vyžadovat naprostou loajalitu a oddanost, nic menšího. Každý se tedy bude muset jednoho pána zříct. Kterého se zřeknete vy, budete-li si muset vybrat? Zadruhé ve verši 32 Pán řekl: „Váš nebeský Otec ví, že ty věci potřebujete.“ Neřekl: „Váš Bůh ví.“ Jakmile přijde na zaopatření pozemských potřeb, jedná se o rodinnou záležitost. Váš nebeský Otec ví!