Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“ Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. 

Matouš 24:3-16

Krize, kterou svět prožívá, je krize lásky. Církev i okolní svět zažívají krizi lásky – Boží lásky. Kristus tuto Boží lásku přinesl na svět a do srdcí věřících, protože je to jediné řešení na tragédii lidstva. Satan ví, jakou sílu má to, když lidé budou žít ve světě Boží lásku. Bojuje s ní proto prostřednictvím urážek nenávisti, bezpráví a mnoha dalšími způsoby, kvůli kterým láska mnohých vychladla, svět se naplnil násilím, Satan a zlo mohou na zemi vládnout.