Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim učinil Hospodin!“ Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.

Žalm 126:1-6

Bohu buď všechna sláva! Hospodin pro nás skutečně udělal velké a nádherné věci. Pro nás, skrze nás a pro mnohé. Před dvaceti devíti lety jsem přistál na letišti v Praze, v podstatě nikoho jsem tu neznal. Nevyslal mě žádný člověk, nevyslala mě žádná organizace. Poslal mě Bůh a jen s ním jsem přijel. Děkuji Bohu za všechny lidi, které mi poslal do cesty, kteří sloužili po mém boku i v náročných časech. Děkuji Bohu za svou manželku a za mé děti. Děkuji Bohu za svůj Apoštolský tým a za všechny, kteří mnoha různými způsoby pomáhají v tom, že Boží dílo i nadále pokračuje. Vaše oběti nejsou marné. Ať ve vás živý Bůh nalezne zalíbení, ať vám požehná a dá vám prosperitu i v těchto náročných časech. Všechny vás miluji. Bohu buď díky za jeho nádhernou milost. Amen.