Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě.Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl Neviditelného.

Židům 11:23-27

Bible říká ve 2. Korintským 5:7, že chodíme vírou, ne tím, co vidíme. Znamená to, že víra je slepá? V žádném případě ne. Víra je vlastně způsob pohledu. Víra je pohled očima Božího slova, jeho zaslíbení, jeho moci. Dvanáct zvědů, které Mojžíš vyslal, aby prozkoumali Zaslíbenou zemi, se vrátilo zpět se dvěma různými pohledy. Jozue a Káleb viděli situaci očima víry. Zbylých deset ji vidělo očima těla.