Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista.

1. Tesalonickým 5:5-9

V dnešní době se dějí a v době budoucí se dít budou různé věci a bude docházet k aktivitám, díky kterým se myšlenky a názory mnoha lidí budou měnit a přetvářet. Válka v mysli a o mysl bude nabírat na síle. Cesta, po které kráčíme, bude stále více nerovná a pro mnohé i temnější. Kristus pro své pravé učedníky připravil vše potřebné k tomu, aby žili střízlivě a měli zdravou mysl i v tomto temném údolí historie lidstva. Přilba spasení a pancíř víry a lásky nás ochrání před utonutím v bahně, kterému se ostatní nevyhnou.