„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“

Matouš 6:25-27, 31-34

Vytvořit chaos není nic složitého. Stačí jen mírně porušit řád. To je hřích. To je satan. To způsobil pád člověka. To, co má být první, sestoupí na druhé nebo poslední místo, nebo nedostane místo vůbec. Spasení je návrat toho, co má být první, na první pozici. Pak se všechno samo srovná. Lidé v důsledku pádu nadřadili jídlo životu, oblečení tělu, fyzické postavili nad duchovní a své já nad Boha. Kristus přišel obnovit řád.