Tehdy řekl: „Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se, ale nevězte!‘ Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni.“

Izajáš 6:9-10 (B21)

Království temnoty si velmi dobře uvědomuje, že jeho největším nepřítelem je pravda, pravda evangelia. Nepřítel pravdy tudíž proti evangeliu buduje silné opevnění, aby neproniklo do lidských očí, uší a srdcí. A to do té míry, že lidé, i když už slyší a vidí, stejně nerozumí. Kdykoli je tato pevná bariéra prolomena, výsledkem je obrácení a uzdravení.