A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu.Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami.

Židům 2:14-18

Fyzické vzkříšení těla našeho Pána Ježíše Krista je nejzásadnější bod obratu v historii lidstva. V něm se jasně projevilo triumfální vítězství světla nad temnotou, triumfální vítězství života nad smrtí. Vzkříšení změnilo definici smrti a života. Co se týká člověka v Kristu, je smrt poražena a umřít je zisk. Ježíš udělal ze smrti nejskvělejší nástroj vítězství nad satanem, hříchem, vlastním já a světem. Ježíš je tím vzkříšený. Radujte se.