Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí,protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.

1. Petrova 1:3-9

Nebeská radost, která přišla spolu s novým životem, má Boží dítě provést nejtemnějšími okamžiky tohoto života až do dokonalého dne. Mluvím o radosti ze spasení. Radost dnes ze země mizí. Svět se sice noří do stále hlubší a hlubší tmy a zoufalství, ale Duch svatý bude vlévat do skutečných Božích dětí nadpřirozenou radost, nad kterou budou lidi žasnout. Proto Bůh ustanovil posvátné slavnosti, při kterých chce znovu zapálit a obnovit radost nevypravitelnou a plnou slávy v těch, kteří vyšli z temnoty do jeho podivuhodného světla.