Vtom se před domem, ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo mě těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!‘ A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.‘ Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl já, abych bránil Bohu?“ Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: „Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!“ Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. 

Skutky 19:11-20

Věřím, že žijeme v hodině, kdy se projeví Boží moc, a že tato generace bude ještě otřesena. Nejenom válkami, hladomory a pandemiemi, ale Boží mocí. Teď je třeba pochopit, že jediný důvod, proč se Boží moc manifestuje, je, aby se šířilo a rozmáhalo Boží slovo, aby vítězilo nad každým poznáním a moudrostí.