Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem. Ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.

Římanům 12:9-18

Při čtení těchto veršů vidíme, jakou milost a jaký postoj potřebuje člověk mít ve svém srdci a mysli, aby zvládnul tyto nejisté a náročné časy plné výzev. Nadále pozvedáme v modlitbách všechny, kterých se válka přímo dotýká, a jsme připravení rychle reagovat na volání o pomoc od našich bratří na Ukrajině, abychom naplnili Kristovo přikázání. Také se musíme v pokoře snažit vidět vše, co se právě děje, očima biblických proroctví. Pokoj vám v těchto časech.