Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: „Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! Ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel.“ A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: „Co je to v hebrejském táboře za pokřik?“ Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: „To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!“ Říkali: „Nic takového tu ještě nebylo! Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti!

1. Samuelova 4:1-8

Pozice, role a moc archy úmluvy ve Staré smlouvě jsou unikátní. Pochopení smlouvy nesmírně obohatí naši víru a chůzi s Bohem. Izrael, i když odpadlý, dobře věděl, kde se nachází zdroj moci – v arše úmluvy. Bůh věnoval Izraelcům mimořádnou smluvní přítomnost a ochranu. Nepřátelé se třásli strachy, když zjistili, že na bojiště vstoupila Boží přítomnost. Je načase, abychom vrátili Boží přítomnost do přední linie ve všech bitvách, zuřících v tomto konečném čase na všech frontách.