Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy – všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je  slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si  připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal – pohanská území jim  daroval. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní – jeho chvála navždy obstojí!

Žalm 111:1-10

Žádný člověk nedokáže úplně chápat a užívat si Boží dobrotu, pokud nebude mít jasné a hluboké porozumění o tom, že Bůh se chová podle smlouvy. On je Bohem posvátných zaslíbení, slibů, přísah a smluv. Jeho slova jsou dokonalá a neměnná jako Bůh sám. Bůh není zavázán nikomu, s kým nemá platnou smlouvu, ani tomu, kdo na smlouvu nedbá. V této krizi a temnotě volá ke všem zoufalým a zranitelným světlo smlouvy uzavřené v posvátné krvi Ježíše Krista: „Pojď ke mně, nalezneš ve mně útočiště. Buď mým dítětem, já budu tvým Bohem. Stanu se nepřítelem tvých nepřátel.“