Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci.Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem,ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech.Jak ubohý jsem člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu – on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána!

Římanům 7:17-25

Tento úzkostný až trýznivý, zoufalý nářek nachází své řešení v Římanům 8:2. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Jediná síla, která se může postavit síle smrti, zastavit a neutralizovat ji, je zákon života, který je v Kristu Ježíši. Řídící princip života, který přišel v Kristu Ježíši a který je v Kristu dostupný všem lidem, je jedinou silou, která eliminuje zákon hříchu a smrti aktivovaný či vyvolaný Adamovým přestoupením. Na zemi aktivně působí oba zákony a řídí vše, co se tu děje.