Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.

Filipským 3:10-14

Bylo nám dáno dalších dvanáct měsíců, abychom mohli běžet svůj běh. Mnozí v loňském roce zemřeli nebo sešli z cesty, ale nás Bůh ve svém nekonečném milosrdenství zachoval naživu – nejen fyzicky, ale i duchovně. Požehnané buď jeho svaté jméno. Abychom mohli naplno využít všechny příležitosti a nesli ovoce v každé oblasti svého života a služby, musíme přijmout určitý postoj ve svém smýšlení. Jako Pavel nesmíme ani my ochabovat a polevovat ve své vášni Pána poznávat. Abychom tuto touhu mohli plně následovat, nesmíme si dovolit ohlížet se zpět. Musíme zapomínat na věci, které jsou za námi a musíme se vztahovat k věcem, které nám Bůh připravil pro tento rok v Kristu.