Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!“ Mojžíš Bohu namítl: „Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?“ „Já budu s tebou!“ odpověděl Bůh. „A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já: až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“ Mojžíš ale pokračoval: „Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal mě k vám Bůh vašich otců.‘ Co jim odpovím, když se mě zeptají: ‚Jaké má jméno?‘“ Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „Jsem, který jsem.“ A dodal: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.‘“ Bůh ještě Mojžíšovi řekl: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Hospodin, [c] Bůh vašich otců – Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení.

Exodus 3:10-15

Pro člověka je nemožné poznat Boha. Jedině Bůh se může dát sám poznat. Člověk může sám za sebe provozovat maximálně spekulativní náboženství. Bůh je nekonečný. Tím, že se Bůh dal poznat Mojžíšovi, mu současně odhalil Mojžíše. Pravé poznání sebe sama se prohlubuje při tom, jak se nám Bůh sám zjevuje. Když se dal Pán Ježíš poznat Pavlovi, ukázal mu, kdo je Pavel. Do toho okamžiku to byl Saul. Připrav se, protože Bůh Ti chce v tomto roce obrátit nový list v poznání sebe sama. Současně s tím ti otevře novou stranu tvého života.