Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne,
aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí!

Izajáš 9:1, 5-6

Jen Kristovo světlo dokáže vysvobodit lidskou mysl od temnoty a stínu smrti. Jenom toto světlo může zjevit Boha takového, jaký opravdu je, toto světlo rady. Je to jediné světlo, které, za předpokladu, že ho osobně přijmou do srdce jedinci, rodiny, společnost, církev a národ, uvede věčný pokoj a mír. Ti, kteří vytrvale chodí ve světle Boží přítomnosti, uniknou silnému oklamání, které se blíží.