A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Lukáš 2:7-14

Pastýři hlídající svá stáda uprostřed noci jako by zobrazovali úskalí vedení a leadershipu v nynější temnotě. Lídři ve světě se usilovně snaží popasovat se s vedením v době, kdy vládne smrt, tma a sklíčenost. Právě teď potřebujeme, aby Kristovo světlo touto temnotou proniklo, roztrhalo ji a Pán začal vést lidstvo svým podivuhodným světlem.  Bude svět volat ke svému Spasiteli – po jeho světle a vedení, nebo se naopak ukryje do ještě hustší tmy, aby se před jasem Spasitele světa schoval?