Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou tě všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli!
Požehnaný plod tvého lůna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení, požehnaný budeš i při vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří tě napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává.

Deuteronomium 28:1-8 

Bůh vždy snil o tom, že pozvedne národ, na kterém – kterému – skrze který bude manifestovat svá nadpřirozená požehnání. Nikdy to tak nepřestalo být. Bůh chce požehnat svému lidu, svému národu a jeho rodinám tolik, že jim bude svět závidět. Právě proto Bůh nelenil a detailně popsal cestu, která vede k požehnanému životu. Nyní vybízí svůj lid, aby se odvážil v tom požehnání chodit a začal si užívat Boží dobrotu v zemi živých.