My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.

Filipským 3:20-21

Všichni lidé, kteří kdy žili zbožně a zachovali víru, měli oči a srdce neustále upřené k nebi. Samozřejmě, že pozemská chůze nikoho z nich nebyla tak nebeská jako ta Pána Ježíše Krista, který přinesl na zem realitu nebe. Ježíš své učedníky učil modlit se: přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš Spasitel díky své smrti, pohřbu, vzkříšení a nanebevzetí otevřel nebe pro Boží děti. Nebe je náš pravý domov, v něm je naše skutečné občanství.