O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci.My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista.

1. Tesalonickým 5:1-9

Rád bych zaměřil naši pozornost na výraz přilba spasení. Cesta, která nás dovede až k Pánovu příchodu, bude plná nebezpečných výmolů a pro ty, jejichž mysli nejsou kryté přilbou naděje, bude představovat smrtelné nebezpečí. Bez této přilby naše mysli snadno sklouznou do spánku a jakési opilosti způsobené světskými úzkostmi a starostmi tohoto života. Člověka v takovém stavu pak ten den zaskočí jako zloděj v noci.