Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní.Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti.

Efezským 1:3-7

Mnozí lidé nyní hledají pevnější půdu pod nohama, protože všechny základy se v této době otřásají. Hodně lidí se ale také vzdává svých přesvědčení a pouští se kotvy, které se tak dlouho drželi. Nechají se unášet po rozbouřených vlnách. Pro skutečné Boží dítě však nikdy nebyla lepší doba, kdy si ze srdce vážit a pevně se držet věčného základu pevněji než dřív. Cenit si věčného záměru a osudu, do kterého nás Bůh ve své milosti povolal skrze našeho Pána Ježíše Krista.