To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode mě odvrátili.Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často mě přicházel povzbudit a nestyděl se za mé řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně mě hledal, dokud mě nenašel. Kéž Pán dá, aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám.

2. Timoteovi 1:13-18

Bůh Adamovi svěřil Rajskou zahradu. A nejenom tu. Adam dostal klíče k celé zemi. O správcovství země, jak víte, Adam skrze hřích přišel ve prospěch ďábla. Historie lidstva je plná takových fatálních ztrát. Například mladá žena či muž mohou lehkomyslně ztratit panenství. V Kristu nám všem bylo svěřeno mnohé a jednoho dne bude Bůh od nás všech požadovat všechno, co nám svěřil. Kéž mu v ten den budeme moci do očí říct: „Neztratil jsem nic z toho, co jsi mi svěřil.“