Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: „Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci?

Skutky 2:1-7

Pán přikázal učedníkům, aby setrvali v Jeruzalémě, dokud nebudou oblečeni mocí z výsosti. To také učinili a deset dní na to nebe dodrželo slib. Všemohoucí Duch YHWH sestoupil z výsosti a účinky této události otřásají světem dodnes. Jestli jsme kdy potřebovali Boží moc, je to dnes.