Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.“Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: „Vládni uprostřed svých nepřátel!“ Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci.

Žalm 110:1-3 (B21)

Vyvýšený Spasitel, který sedí po pravici moci, nyní vymáhá svůj vliv nad svými nepřáteli prostřednictvím svého těla, tedy církve. Vylití Ducha svatého na učedníky v den Letnic zahájilo vládu Krista skrze církev. Pán si může podmanit své nepřátele pouze skrze svou církev. To je velmi důležité a musíme se z toho dobře poučit. Musíme si uvědomit, že pokud je církev žezlem jeho moci, ani my nemůžeme zvítězit nad našimi nepřáteli v životních bitvách bez církve.