Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.“ Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: „Vládni uprostřed svých nepřátel!“ Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci.

Žalm 110:1-3 (B21)

Vzkříšení Pána Ježíše Krista znamenalo zásadní přesun autority a moci. Pán prohlásil: „Veškerá moc na nebi i na zemi je dána mně.“ Pak vystoupil na nebesa a posadil se po pravici moci a autority. Tam čeká, až se z jeho nepřátel stane podnož jeho nohou. Jak k tomu dojde? Bible říká: „Hospodin vyšle žezlo tvé moci ze Siona, což je církev! Vládni uprostřed svých nepřátel!“ Církev je žezlo jeho moci a vlády. To je naše výsostné povolání. Kristus dal církvi vlastní krví zaplacenou autoritu a požaduje, abychom prosazovali jeho vládu na zemi.