Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: „Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží ať před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží ať troubí na trouby. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak ať všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam, kde bude.“ Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli.

Jozue 6:1-5,20

V nedávné době byla nejenom města, ale i další věci přísně uzavřeny. Ale díky Bohu, my jsme obcházeli města a národ skrze své intenzivní modlitby. A nebyl to jen pouhý náboženský rituál, ale příprava na zabrání měst a národů. Doufám, že každý rozumí tomu, že když jsou věci uzavřené, je potřeba kolem nich obcházet v půstu a modlitbách. Izraelci se postili od řečí, žertování, tělesné a mrtvé konverzace a komunikace. Drželi své jazyky na uzdě. Vítězství nad přísně uzavřenými věcmi nezískáte, když budete žvanit a zbytečně tlachat. Oni pochodovali ve víře připravení zabrat město. A jakmile zdi padly, Izraelci do města okamžitě pronikli a zabrali ho. Připravte se zabrat město. Už vidím ve zdech praskliny.