Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. 

Lukáš 9:51

Pán Ježíš se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Vědomě, dobrovolně, z vlastní vůle a cíleně upnul svou mysl k cestě do Jeruzaléma. Poznal, že přišla hodina, kdy se naplní účel, pro který byl počat a narodil se na tento svět. Přesně věděl, co ho v Jeruzalémě čeká. Musel naplnit, co stálo v Knize, musel do dna vypít kalich Božího hněvu nad hříchem lidstva, aby vykoupil člověka. Kéž i my všichni jsme v tomto čase pevně rozhodnutí vystoupit výše do plnosti Božího nebeského povolání v našich životech tak, že každý den poneseme svůj kříž a půjdeme za ním.