Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: „Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.‘ Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.‘ Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane – kromě znamení Jonášova.“ Tehdy je nechal a odešel. 

Matouš 16:1-4

Moudří podle světa, hlupáci podle nebe. V přirozených věcech se vyznali, duchovně byli zcela prázdní. Tito náboženští a političtí lídři vyžadovali znamení z nebe. Ve své slepotě ale nebyli schopni rozpoznat, že největší znamení, které jim nebesa mohla dát, je přímo před jejich očima. Noe byl znamením ve své době, Lot byl znamením pro obyvatele Sodomy a Gomory. Když nastoupil Noe do archy, Bůh za ním zavřel dveře a začal soud. Když odešel Lot ze Sodomy, začaly z nebe dštít oheň a síra. Rozeznávejte čas.