Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“ Noe však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě.

Genesis 6:7-12

Zaměříme se na slovo zkažený, zkaženě v angličtině zkorumpovaný. Když slyšíme slovo zkorumpovaný nebo korupce, ihned nás napadnou nezákonné provize, vysávání veřejných fondů, úplatky, zneužívání peněz, praní špinavých peněz, špatná správa cizího jmění, krádeže a podvody, které jsou v mnoha kruzích tak rozbujelé. Bůh je hluboce zarmoucený tím, že lidstvo ztratilo svůj původní charakter a důvod existence. Lucifer poškodil smysl a účel krásy a moudrosti, kterými byl od Boha obdařen. Kdykoli se toto stane, vždy to končí úpadkem, rozkladem, hanbou a velkou ostudou.