Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův.
Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil – co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!

Žalm 8

Pán nás učil modlit se, přijď království tvé, buď vůle tvá na zemi, jako je na nebi. Co je Boží vůle na zemi? Na počátku dal Bůh člověku absolutní panování na zemi, které lidé ztratili skrze hřích. Přesto však i nadále zůstává Boží vůli na zemi. Kristus přišel a zemřel na kříži, aby tak přinesl oběť smíření za hříchy lidstva a vrátil člověku vládu na zemi.