Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: „Jděte vzhůru do Negevu, potom vystupte do hor. Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce té země. Muži, kteří šli s ním, ale řekli: „Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!“ Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: „Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim!“ 

Numeris 13:17, 26, 31-33 (B21)

To, co pozorujeme svýma očima, nás ovlivňuje o hodně víc, než si myslíme. Cokoli vchází našima očima a není rychle filtrováno přes Boží slovo, skončí v naší duši, dokonce i v našem srdci. Ďábel ví, jakou moc má vidění, zrakový vjem. Zakázané ovoce pozměnilo člověku pohled. Nyní přišel čas být osvícen Kristovým světlem a začít vidět Božíma očima svou budoucnost a vše kolem nás.