Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Efeským 5:14-20 (B21)

Náš Pán Ježíš Kristus žil tady na zemi jako nikdo jiný. Mnoho zbožných lidí z dávných dob, jako byl Enoch, Abraham, Mojžíš a mnozí další, se snažilo co nejlépe chodit s Bohem. Ale Pán Ježíš, protože byl Bůh i člověk, žil v každém momentě svého pozemského života v Duchu svatém. A je nám příkladem. Máme kráčet v jeho stopách. Pán Ježíš má pro vás a pro mě v roce 2021 jenom jeden plán. A to je – následujte mě. Žijte v obecenství s Duchem svatým. Takový rok v Duchu svatém, skrze Ducha svatého a Duchem svatým může být velmi bohatý a naplňující. Jak bude Duch svatý odhalovat na každém kroku Boží mysl a bude nás každodenně uvádět do bohatství Kristova vykoupení, život bude velmi vzrušující. Šťastný nový rok!