Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. 

Matouš 26:26-28 (B21)

Smlouva, závěť, závazek, dohoda, kontrakt, přísaha, slib. Jsou to posvátné a neporušitelné svazky, které máme s Bohem skrze Ježíšovu krev. Bůh se nám touto smlouvou zavázal, že bude naším Uzdravitelem. Řekl: „Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje.“ V této době se nemusíme ani bát ani panikařit. Uzdravení je tu pro nás pro všechny.