Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nicha poslal je za Ježíšem s otázkou: „Jsi Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Když k němu ti muži přišli, řekli: „Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: „Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.“

Jan 7:18-23

Podivovali už jste se někdy nad tím, proč ďábel vyvíjí maximální možný tlak právě na spravedlivé? V celé bibli čteme o Božích lidech, kteří procházeli intenzivním pronásledováním a zkouškami. Je důležité, abychom chápali, že náš nepřítel má za cíl zlomit ducha a víru věřících. Chce je násilím přinutit, aby se zřekli své víry v Boha a zpochybňovali dobrotu a spravedlnost Boha, který dopouští taková utrpení. Musíme si uvědomovat ďáblovy triky a záměry a vytrvat ve víře a postavit se mu na odpor. Radujme se v Pánu, i když procházíme náročnou situací.