Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“ My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli.

2. Petrova 1:16-18 (B21)

Když obdržel Joseph Smith od anděla Moroniho Knihu Mormonovu, žádný jiný lidský svědek u toho nebyl. Když se ukázal anděl Mohamedovi, žádný jiný svědek u toho nebyl. Když Buddha přijal své osvícení, žádný jiný svědek u toho nebyl. Téměř všechna světová náboženství byla založena na základě stejného vzorce. Individuální setkání. Ale v případě křesťanství tomu tak není. Haleluja. Naše víra je skálopevná a neotřesitelná. Jedině křesťanská víra má historickou chronologii a řadu lidských svědků, kteří byli ochotní položit život za svědectví o tom, co viděli a slyšeli.