Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: „Vzal si za ženu Kúšanku!“ Říkali také: „Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?“ A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: „Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!“ Všichni tři tedy šli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: „Árone a Miriam!“ A když ti dva přišli, řekl: „Slyšte má slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách, spatřuje Hospodina tak, jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?“ Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, 

Čtvrtá Mojžíšova 12:1-10 (B21)

Ve smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, Izákem a Jákobem, se zavázal, že bude jejich ochráncem a obráncem. Což se vztahovalo i na jejich potomky. To je důvod, proč Hospodin dělal tak zvláštní divy v Egyptě – aby je mohl vyvést ze zajetí. Bůh se také speciálně zavázal bránit ty, které vyvolil a ustanovil ke konkrétnímu úkolu a práci, obzvláště když mu slouží věrně.