Kéž tě Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž tě ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž tě podepře!

Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! Séla. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní! Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání!

Žalm 20:2-6 (B21)

Na světě je dnes mnoho lidí, kteří se cítí všemi opuštěni. Nejvíc je pak bolí, že je opustili ti, do nichž investovali, o které se starali a pečovali o ně. Rodiče se často bojí, že je na stáří děti opustí a nepostarají se o ně. Strach ze zapomnění je reálný a může působit mnoha lidem muka. Chození s Bohem, služba jemu a oběti pro jeho království přinášejí velká požehnání. Jedno z nich spočívá v tom, že když k němu budeme volat v nouzi, když už si na nás nikdo jiný nevzpomene, on se rozpomene na všechny naše oběti.