Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

Efezským 1:15-23 (B21)

Nedávno jsme si připomněli, že nás Bůh vzkřísil a posadil vysoko spolu s Kristem na nebeských místech (Efezským 2:6). Být vysoko má své výhody. Člověk například vidí dál než ti, kteří jsou pod ním. Spousta věcí, které si užíváme tady dole pochází shora. Například satelity nahoře vysílají signál dolů a my se můžeme dívat na televizi. Pán Ježíš Kristus svým kritikům opakovaně zdůrazňoval, že on pochází shora. Bůh ví, že nad nepřítelem můžeme vítězit jenom tehdy, když s ním budeme jednat z pozice nahoře. Proto vystupte výše!