I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar;

Efeským 2:1-8 (B21)  

Vzkříšeni z nejnižších hlubin a vyvýšeni do nejvyšších výšin. Pozvednuti z nejhlubší propasti špíny a povýšeni na vrchol svatosti. Skutečně se jedná o vysoké, nebeské povolání. Bůh ve své lásce a svém milosrdenství zvedl zničenou lidskou duši a ta získala status a pozici synovství v Kristu. Byla vychvácena z čelistí smrti a povýšena do oblasti hojného života. Haleluja. Amen.