Nemoc a závislost

Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl.“ Matouš 8:14-17

Moc promluveného Božího slova

aneb svědectví o uzdravení prostřednictvím televizního vysílání

Někteří lidé nevěří, že Bůh může uzdravovat i skrze televizní vysílání. Víte, jak to občas kazatelé říkají: Vidím někoho, kdo je uzdravený z toho a toho. Když vytvářím dabing pro televizní stanici CNL, tak připravený překlad v ruském jazyce nejprve studuji, upravuji a potom nahrávám pomocí mikrofonu do počítače. Mám na hlavě sluchátka a slyším to, co čtu z obrazovky před sebou. S nadsázkou se to dá srovnat s karaoke. Asi čtyři dny před jedním natáčením jsem se někde nejspíš nachladil a měl jsem takové bolesti v rameni, že jsem nemohl otáčet krkem, jen celým tělem. Při nahrávání, když jsem opakoval tato slova: „Můžeme začít ve svém vnitřním člověku cítit, že je něco na spadnutí, něco se má stát. Ani nemusíte přesně vědět, co to je, ale vnímáte, že čas je jak těhotný, že se něco bude dít…“ jsem se najednou ztotožnil s tím, co říkám. V ten okamžik jsem ve svých ústech pocítil oheň, který mi prošel krkem až do ramena a spláchnul tu bolest pryč. Haleluja! Zázrak se nestal, když jsem ten text připravoval a jen četl. Zázrak se stal, když jsem to slovo mluvil, slyšel a přivlastnil si ho. Za to buď navěky sláva našemu velikému Otci ve jménu našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista.

Andriy, Praha

 

Uzdravující slovo

Vyznávání Božího slova nám přináší uzdravení a také nás zachovává ve zdraví. Boží slovo je neúčinnějším lékem a prevencí. Boží slovo buduje naši imunitu a proto bychom ho neměli opomíjet.

Verše ke čtení naleznete na obrazovce videa.

 

Pilulky na každý den

Já jsem Hospodin, tvůj lékař.
Exodus 15:26

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.
Exodus 23:25

On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. Žalm 103:3

Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby.
Žalm 107:20

Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil.
Matouš 8:16

Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
Lukáš 12:7

On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!
1. Petrova 2:24

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
2. Timoteovi 1:7

V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka.
1. Jan 4:18a

Odpověděl jsem vám: „Nebojte se, nemějte strach!
Deuteronomium 1:29

Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!
Deuteronomium 3:22

I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
Žalm 23:4

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno