Jsem ateista

Ateistou se člověk nenarodí. Ateistou se člověk časem stane. Co vůbec znamená být ateistou? Znamená to, že jsem přesvědčen, že Bůh neexistuje, nebo netvrdím, že Bůh neexistuje, jenom já na něj nevěřím? U většiny lidí jde kupodivu spíše o tu druhou možnost. Víceméně říkají, kdyby byl Bůh, tak by… a mnohdy se jedná o velice intimní a osobní zklamání a zranění.

Lidé často říkají, kdyby byl Bůh, nebyly by války, ale bližší pohled ukáže, že jde spíše o to, kdyby byl Bůh, neumřela by mi máma. Kdyby byl Bůh, neopustil by nás táta. Kdyby byl Bůh, nešikanovali by ve škole. Kdyby byl Bůh, nebyl bych chromý.

Kdyby byl Bůh, tak proč?

Nejspíš jste si tuto otázku sami také položili. Jak může být Bůh dobrý, když je tolik zla? Z médií se na nás valí samé špatné zprávy. Navíc dost často zažíváme osobní bolesti, zrady, rány…a říkáme tomu osud.

Pokud je zlo, musí být tedy i dobro. Bible říká, že to, co Bůh stvořil na počátku, bylo vše dobré.

Co se tedy stalo? Neposlušnost, vzpoura a hřích pronikly do lidského srdce. 

Ježíš řekl, že ze srdce totiž vycházejí zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstvo, krádeže, křivá svědectví. 

Pokud je strom špatný, nemůže nést dobré ovoce. 

Pokud je naše srdce zlé, nemůžeme dělat dobré věci. 

Bůh říká ústy proroka Ezechiele: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. (Ezechiel 36:26)

Potom bude ovocem našeho stromu srdce láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. 

Já jsem ateista. – Bůh –

Není žádný Bůh. Izajáš 44:6

Milý ateisto,

neboj se, nejsi v tom sám! Bůh je, byl a vždy také bude ateista!

Aby ses mohl označit za ateistu, musel bys sám být Bohem. To znamená, že musíš být všudypřítomný, vševědoucí a také všemohoucí.

To proto, aby se před Tvýma očima nemohl nikdo skrýt. Tudíž bys musel být sám přítomen ve věcech a na všech místech dosud neobjevených. Jen tak se můžeš ujistit, že zrovna tam Bůh není. Musel bys mít nekonečné poznání, nebo alespoň využívat mozek na 100 % a nikoli jen na 10 % jako tomu u lidí bývá.

Tvoje existence by nesměla být závislá na nikom a ničem. Musel bys existovat sám o sobě a být soběstačný v každém ohledu. Tím chceme říct, že bys nepotřeboval ani kyslík!

Já jsem Hospodin (Bůh) a žádný jiný není. (Bible, Izajáš 45:18)

Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; 

žádný jiný není. (Bible, Deuteronomium 4:39)

Já jsem alfa a omega.

Já jsem počátek a konec.

Já jsem vzkříšení a život.

Já jsem první a poslední.

Žádný Bůh kromě mě není.

 

Já jsem ateista. – Bůh –

Já jsem Ježíš Kristus.

Milý člověče, uvěř v jediného pravého Boha.

Vzývej jméno Ježíš Kristus a budeš spasen!

 

Modlitba spasení:

Všemohoucí Bože, přicházím k Tobě ve jménu Ježíše. Děkuji Ti, že jsi poslal svého Syna, aby za mě zemřel na kříži. Prosím, odpusť mi všechny mé hříchy a vzpouru. Pane Ježíši, očisti mě svou krví a staň se mým Pánem a Spasitelem. Vydávám Ti svůj život. Děkuji Ti, nebeský Otče. Ve jménu Ježíše, amen.

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno