Hlavně zdraví

Ale stačí to?

Život každého člověka je vzácný a jedinečný. Stojí za to o něj pečovat. Stojí za to ušetřit si zbytečnou bolest či zdravotní problémy, pokud tomu člověk může předejít svým životním stylem.
Zdraví těla je velká a příjemná hodnota a je dobré je přát sobě i druhým lidem.

 

Ale stačí to? Co když pro sebe můžeme udělat víc?

 

Zdraví je totiž hodnota dočasná. Součástí lidské bytosti je i něco, co má přesah až na věčnost a také nepomíjející hodnotu. Je to duše a duch. A péče o ně je ještě mnohem, mnohem důležitější.
Že se o lidskou duši vede boj mezi dobrem a zlem, zaslechnou naše děti už v raném věku v pohádkách. I to, že existuje nebe a že existuje peklo.

 

Ale co je to dobro? A co je to zlo?

 

Člověk má svého moudrého Stvořitele a zároveň láskyplného a spravedlivého Soudce. Od něho také dostal manuál pro dobrý a úspěšný život, který nekončí smrtí. A to je důležité vědět, protože Boží spravedlnost převyšuje spravedlnost lidskou, má jiné základní požadavky než lidská spravedlnost a nevyhne se jí nikdo z nás. To je fakt a nelze na tom nic změnit. Je pouze možné v rámci své svobodné vůle tuto pravdu a jistotu odmítnout, vytěsnit, nehledat a spokojit se pouze s tou nepříjemnou skutečností, že „smrt je jediná jistota a spravedlnost v tomto světě“, jak někteří lidé sklíčeně říkají.

 

Určitě ale znáte i veselejší pořekadla:

 

„Ve zdravém těle zdravý duch.“ „Jsme to, co jíme.“

 

Překvapí vás, že to první je lež?
Bůh Hospodin stvořil člověka se zdravým, nesmrtelným duchem i zdravým tělem. Ale poměrně záhy dostal lidský duch smrtelnou ránu a tou byl hřích – svobodné rozhodnutí člověka, že Boha a jeho nařízení neposlechne. Uvěřil podsunuté lži, že Bůh to s ním nemyslí dobře, že mu upřel kdovíjaký skvělý zážitek, když mu nějakou věc zakázal, a že stojí za to zařídit se podle sebe, bez Boha. A tohle se týká nás všech. Každé naše rozhodnutí s sebou nese následky. Hřích a vzpoura proti Bohu poznamenaly každý lidský život. Mezi člověkem a náručí Boha Otce se objevila nepřekročitelná propast. Hřích a člověk poznamenaný hříchem se do nebe nikdy nedostanou. Taková jsou pravidla Boží spravedlnosti. Mzdou hříchu je smrt a místo pro bytosti poznamenané hříchem je po smrti v pekle.

 

Ale Bůh nechce žádného člověka navěky zatratit. Ve své lásce nám dal novou životní šanci.
Vytvořil cestu umožňující návrat k čistotě. Čistota v tomto případě není „půl zdraví“, jak praví další pořekadlo, ale je to nový začátek. Čistota od hříchu je nový život přesahující až na věčnost.
V záležitosti věčného života a smrti ale člověk nedostal od Boha na výběr.

 

Cesta je POUZE JEDNA.

 

A tou je JEŽÍŠ KRISTUS. Byl syn člověka a zároveň syn Boží. Byl svatý, tedy bez hříchu vůči Bohu Otci. Jeho prolitá svatá krev, dobrovolná smrt za hříchy a prokletí člověka a jeho následné vzkříšení coby vítězství nad smrtí vytvořily cestu, možnost, jak se znovu stát Božím dítětem, jak mít v Bohu Otce, jak získat všechna zaslíbení, která Bůh Hospodin pro člověka připravil. Jeho krev prolitá na kříži je schopná smazat hřích. Ježíš Kristus se stal prostředníkem nové smlouvy mezi Bohem a člověkem. Je to nový zákon o životě a smrti. Nový a věčně platný zákon o zdraví ducha, duše i těla – tedy tří složek jedinečné lidské bytosti.

 

„Veselá mysl – půl zdraví,“ říká pro naše poučení lidová moudrost.

 

Podívejme se ale raději na některé dobré zprávy z BIBLE – toho manuálu pro lidský život, který přináší evangelium – dobrou zprávu o Ježíši Kristu:

 

„Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ Jan 14:6
„Já jsem chléb života… Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.“ Jan 6:48, 6:54
„Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Matouš 4:4  (pozn.: Božím slovem je Bible.)
„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“ 1. Timoteovi 2:5
„Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.“ Jan 15:11

 

A jak ty dveře do nového, věčného života v Kristu otevřít? 

  

Rozhodněte se obrátit se k Bohu a podat mu ruku.

 

Životní situace

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno