Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené zejména prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.cirkevoaza.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

Církev Oáza, se sídlem Praha-Nebušice, Nebušice, náměstí Padlých 110

IČ: 03487679

není plátcem DPH

zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností pod číslem registrace 48963/2014-37

adresa pro doručování: náměstí Padlých 110, 164 00 Praha 6 – Nebušice

telefonní číslo: +420 603 107 482

kontaktní e-mail: info@cirkevoaza.cz

datová schránka: hdc55v2

 

jako poskytovatelem služeb 

a vámi jako uživatelem služeb.

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují zejména podmínky poskytování služeb, přihlašování na námi pořádané akce a darování.

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se vám zavazujeme poskytnout objednanou službu, a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby naleznete v článku 4. Informace o službě naleznete v článku 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy jsou v článku 6 a vaše práva z vadného plnění včetně postupu reklamace naleznete v článku 7. 

V článku 8 jsou uvedeny podmínky přihlašování na námi pořádané akce a v článku 9 naleznete podmínky darování.

1.2 Jaké služby poskytujeme za úplatu?

Poskytujeme zejména službu členství v naší Premium členské sekci, prostřednictvím kterého získáte přístup k digitálnímu obsahu na webovém rozhraní. Další služby mohou být uvedeny na webovém rozhraní. 

Vezměte na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci poskytování služeb vyplývají z našich zkušeností a znalostí a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice. 

Nejsme odpovědní za rozhodnutí vás jako uživatele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

1.3 Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že v daném smluvním vztahu vystupujeme jako podnikatel a vy jako spotřebitel, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4 Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou služeb a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právním. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany. 

1.5 Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

2.1 Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden bližší popis služeb. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku (dále jen „objednávka“), v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany, není-li dále uvedeno jinak.

2.2 Jak podat objednávku na služby?

Způsob, jakým lze podat objednávku je uveden na webovém rozhraní. 

Vezměte na vědomí, že zasláním objednávky dle pokynů uvedených na webovém rozhraní podáváte závaznou objednávku. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

2.4 Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno či sděleno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.5 těchto obchodních podmínek), je možné zrušit. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5 Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení, resp. přijetí, objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy vám poskytneme objednanou službu nebo kdy zaplatíte cenu za službu (podle toho, co nastane dříve).

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny nebo vám bude sdělen způsob, jakým bude konečná cena vypočtena (v závislosti na zvoleném způsobu platby). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.6 Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3. CENA

 

3.1 Kde je stanovena cena služby?

Cena služby je uvedena vždy na webovém rozhraní.

3.2 Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Ceny uvedené u prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Pokud by již v průběhu objednávání nebyly aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni vám službu poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.3 Lze kombinovat slevy z ceny služeb?

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před poskytnutím služby prostřednictvím platební brány/metody;
 • bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2 Kdy nastane splatnost ceny služby?

Při bezhotovostní platbě před poskytnutím služby je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky; v případě služeb však nejpozději před započetím jejich poskytování. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3 Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny (příp. zálohy) za služby před poskytnutím služby.

 

5. ČLENSKÁ SEKCE

 

5.1 Služba členské sekce

Po uzavření smlouvy a uhrazení celé ceny za službu vám bude zpřístupněna na webovém rozhraní členská sekce Premium, v rámci které získáte přístup k digitálnímu obsahu na webovém rozhraní, zejména k článkům, magazínu Majestát včetně archivu, a studijním materiálům.

Předplatné členské sekce je vždy na jeden rok. Úhradou dalšího předplatného je možné prodloužit zpřístupnění členské sekce o další rok. Bližší informace týkající se členské sekce jsou uvedeny na webovém rozhraní.

5.2 Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní do členské sekce?

Po zaplacení služby členské sekce dle čl. 4 těchto obchodních podmínek vám budou na
váš e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové k údaje k členské sekci. Přístupové údaje do uživatelského účtu (členské sekce) uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.3 Podmínkou pro členství je dovršení 18 let věku.

Informace uváděné při objednávání služby musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 

5.4 K čemu uživatelský účet a členská sekce slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu v členské sekci můžete pro svou osobní potřebu využívat obsah zveřejněný v členské sekci. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Obsah zveřejněný v členské sekci nesmíte jakýmkoliv způsobem zpřístupnit třetí osobě bez našeho předchozího souhlasu.

Členská sekce může obsahovat i jiné výhody. Podrobný popis všech výhod bude vždy uveden na webovém rozhraní.

Berete na vědomí, že obsah členské sekce můžeme v průběhu času upravovat, rozšiřovat či omezovat. 

5.5 Kdy můžeme váš uživatelský účet či přístup co členské sekce zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. V takovém případě nemáte nárok na vrácení zaplacené ceny služby členské sekce.

5.6 Na jak dlouhou dobu je umožněn přístup do členské sekce?

Uživateli je zpřístupněna členská sekce bezodkladně po uhrazení služby nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí platby ceny služby, a to po dobu trvání předplatného v délce trvání jednoho roku.

5.7 Jak zrušit své členství?

Členství můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, případně nás informujte a my vám jej deaktivujeme. V takovém případě se částka zaplacená za předplatné služby nevrací.

 

6. ZMĚNA, ZRUŠENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

6.1 Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že členství má povahu služby. Jste-li spotřebitelem, souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasíte s poskytnutím služby před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě můžeme službu poskytnout před uplynutím této lhůty. Služba je pro tyto účely poskytnuta vaším prvním přihlášením do členské sekce. 

Udělením souhlasu a přihlášením do členské sekce pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

6.2 Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás při objednávání služby. Berte však na vědomí, že v takovém případě vám bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V takovém případě máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Dále vezměte na vědomí, že pokud odstoupíte od smlouvy, s jejímž plnění jsme již začali, máme v souladu s § 1834 občanského zákoníku právo na poměrnou část sjednané ceny za službu poskytnuté do okamžiku vašeho odstoupení od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu, adresu sídla nebo na e-mailovou adresu.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se službou poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět.

6.3 Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat. 

Dovolujeme si vás upozornit, že pokud jste cenu uhradili prostřednictvím platební brány, bude vám cena vrácena prostřednictvím platebního systému zvolené platební brány.

6.4 Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 3.2 těchto obchodních podmínek);
 • neobdrželi jsme od vás cenu služby v době splatnosti;
 • z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout službu;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu služby, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Vaše práva z vadného plnění vůči nám se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.1 Za jaké vady odpovídáme?

Odpovídáme vám za to, že naše služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

 • odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;
 • je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;
 • je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;
 • je v souladu s požadavky právních předpisů. 

7.2 Jaká je záruční doba na poskytované služby?

Námi poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z naší strany. Doporučujeme vám nicméně služby reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co jste vadu objevili, ideálně v průběhu jejich poskytování. Usnadní to postup reklamace.

7.3 Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

 1. bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby);
 2. přiměřenou slevu z ceny služby;
 3. odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.4 Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
 • jste vadu sami způsobili.

7.5 Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit e-mailem, telefonicky či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace. 

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. 

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

8. POŘÁDÁNÍ AKCÍ

 

8.1 Jaké akce pořádáme a jak se na ně přihlásit?

Pořádáme akce jako jsou shromáždění, konference, kempy či jiné akce, jejichž bližší popis včetně termínů a místech jejich konání je uveden na webovém rozhraní

Na námi pořádané akce je možné se registrovat prostřednictvím webového rozhraní. Informace o jednotlivých krocích k přihlášení jsou patrné z webového rozhraní. 

Přihlásit na akci se lze také prostřednicím e-mailové komunikace či telefonického hovoru. V případě přihlášení na akci prostřednictvím telefonu následně zasíláme potvrzení prostřednictvím e-mailu.

Přihlášením na akci stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. V případě přihlášení na akci prostřednicím e-mailové komunikace či telefonického hovoru jsou obchodní podmínky zaslány na vaši e-mailovou adresu a závazným přihlášením na akci potvrzujete, že jste se s nimi seznámili a souhlasíte s nimi.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při akcích je bez našeho předchozího souhlasu zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pořádané akce (včetně kopírování nahrávek on-line přenosů, videí apod.), případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.

8.2 Požadujeme za účast na námi pořádané odměnu?

Za účast na námi pořádaných akcí nám nehradíte odměnu. 

Program jednotlivých akcí připravujeme my v rámci naší činnosti. 

Některé náklady související s vaší účastí na pořádané akci jste však povinni hradit vy, zpravidla se bude jednat o náklady na vaše ubytování a stravování. Bližší popis těchto nákladů a jejich výše bude uvedena u dané akce na webovém rozhraní.

Zasláním přihlášky na akci nám závazně potvrzujete účast na akci a dále nás zmocňujete k zajištění služeb pro vaši osobu, se kterými jsou spojeny výše uvedené náklady. Zároveň nás zmocňujete k převzetí peněžních prostředků k úhradě těchto nákladů příslušným poskytovatelům služeb.

O výši výše uvedených nákladů a způsobu jejich úhrady vás budeme informovat prostřednictvím webového rozhraní, e-mailové komunikace či jiným ujednaným způsobem.

Výše uvedené neplatí, pokud mezi námi bude individuálně dohodnuto jinak či pokud bude v rámci informací o konkrétní akci uvedeno jinak.

 

9. DAROVÁNÍ

 

9.1 Jakým způsobem je upraveno darování?

Tyto obchodní podmínky upravují také podmínky darování peněžitých prostředků naši církvi. 

Na webovém rozhraní jsou uvedeny způsoby, jakými nám lze darovat peněžité prostředky. Darování je možné zejména prostřednictvím převodu na náš bankovní účet či online platební kartou prostřednictvím platební brány/metody.

Smlouva o darování je uzavřena připsáním peněžitých prostředků na náš bankovní účet nebo na účet platební brány/metody, a to podle zvoleného způsobu darování.

V případě darování máte možnost peněžité prostředky darovat bez jakéhokoliv účelu.  Dále nám můžete darovat peněžité prostředky za konkrétním účelem, resp. kategorií, kterou nabízí webové rozhraní. Způsob, jakým lze darování určit na konkrétní účel, je uveden na webovém rozhraní.

Přijaté dary používáme zejména na pořádání akcí, evangelizací, výrobu tiskovin, mediální službu a podporu potřebných. 

Bližší informace k darování jsou uvedeny na webovém rozhraní; případně nás též můžete kontaktovat, rádi vám požadované informace poskytneme.

Pokud budete mít zájem o vystavení potvrzení o poskytnutí daru, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám toto potvrzení vystavíme. Doporučujeme vám nás kontaktovat až po skončení předmětného kalendářního roku, za který předmětné potvrzení o poskytnutí daru požadujete. V tomto případě může být následně vystaveno souhrnné potvrzení za veškeré dary v předmětném období.

Dovolujeme si vás upozornit, že dar můžete v souladu s občanským zákoníkem odvolat pro nouzi či pro nevděk. V případě, že by nastala některá ze zákonem předvídaných situací neváhejte se na nás obrátit, abychom mohli posoudit oprávněnost vašeho požadavku a případně vám sdělit další postup.

Dovolujeme si vás upozornit, že pokud jste peněžité prostředky darovali prostřednictvím platební brány/metody, bude vám peněžité prostředky vráceny prostřednictvím platebního systému platební brány/metody.

 

10. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

 

10.1 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. 

10.2 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 

11.1 Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

11.2 Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky, včetně webových stránek třetích subjektů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 10. 2020

Reklamační formulář

Formulář pro odstoupení od smlouvy