Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

Tyto všeobecné podmínky (Dále jen VOP) upravují přístup do sekce Premium na webových stránkách Církve Oáza (www.cirkevoaza.cz) a zasílání finančních darů prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen web). VOP vymezují práva a povinnosti Církve Oáza (dále jen CO) na straně jedné a předplatitele/dárce na straně druhé při poskytování finančních darů na činnost CO prostřednictvím webu.

Článek II

Církev Oáza se sídlem nám. Padlých 110, 164 00  Praha 6 – Nebušice je státem uznaná církev registrovaná na základě zákona č. 3/2002 Sb o církvích a náboženských společnostech ve znění pozdějších předpisů, IČ: 034787679, číslo registrace: 48963/2014-37

Článek III

Veškeré finanční dary směřují na podporu činnosti Církve Oáza, zejména pak na:

 • Kázání evangelia Ježíše Krista, zakládání a správa místních skupin v České republice a v zahraničí, umožňuje-li to právní řád
 • Podpora místních skupin, zakládání biblických škol, výukových center, komunitních center, klubů a zřizování charitativních institucí jako jsou domy pro seniory, centra pro znevýhodněné členy společnosti apod.
 • Pomocí rozličných médií (televize, rozhlas, internet, audio a video média, knihy, periodika, apod.) oslovovat nejširší veřejnost dobrou zprávou o Ježíši Kristu
 • Sloužit cíleně mládeži, dětem, ženám, mužům, seniorům, znevýhodněným členům společnosti jako jsou sirotci, svobodné matky, drogově závislí, apod.
 • Vyučování Bible
 • Veřejná i soukromá evangelizace
 • Koncerty a kulturní akce
 • Pořádání dobrovolných sbírek, rozdělování získaných prostředků vybraných při dobrovolných sbírkách na různé charitativní účely a provoz Církve
 • Vykonávání církevních obřadů dle učení bible, jako jsou křty nových věřících, svatební obřady, pohřby, Večeře Páně, žehnání novorozencům
 • Spolupráce s ostatními křesťanskými církvemi
 • Ustanovení vlastní organizační struktury
 • Zaměstnávání zaměstnanců nezbytných pro zajištění chodu církve a naplňování jejích cílů
 • Podpora veřejně prospěšných organizací, charitativních projektů
 • Uzavírání smluvních vztahů
 • Využívání všech práv a dodržování všech povinností stanovených pro církve v právním řádu ČR, potažmo v jiných, relevantních právních řádech

Článek IV

Vysvětlení některých termínů:

 • Dárce – fyzická nebo právnická osoba, která poskytne dar na činnost CO prostřednictvím webu
 • Elektronický darovací formulář – elektronický formulář obsahující údaje o dárci, které jsou dále zpracovávány platebním systémem
 • Finanční dar – je libovolná částka zadaná dárcem prostřednictvím elektronického darovacího formuláře, která je následně zpracována platebním systémem a odeslána na účet CO
 • Premium sekce – rozšířený digitální obsah – viz. Článek V
 • Služba – přístup do sekce PREMIUM

Článek V

Přístup do sekce PREMIUM (dále jen „Služba”), která spočívá ve zpřístupňování vybraného textového anebo audiovizuálního obsahu poskytovatele na stránkách www.cirkevoaza.cz či případně dalších stránkách poskytovatele. Obsah je zpřístupněn pouze registrovaným platícím uživatelům, nestanoví-li poskytovatel jinak.

Při online platbě za službu získá zákazník jednorázový kód, kterým se může registrovat do Premium sekce s rozšířeným digitálním obsahem. Jednorázový kód je zaslán formou emailu na emailovou adresu, který zákazník zadá při platbě online. Digitální obsah může být v průběhu času vydavatelem upravován, rozšiřován nebo omezen. V rámci digitálního obsahu získává zákazník/kupující přístup k archivu magazínu Majestát, což ho neopravňuje k jeho dalšímu šíření ať již digitálnímu nebo fyzickému.

Platnost přístupu do členské sekce PREMIUM je jeden rok od data registrace. Platnost není automaticky obnovena, uživatel bude upozorněn na expiraci přístupového kódu a bude si moci službu znovu předplatit.

Článek VI

Církev Oáza vystaví potvrzení o obdrženém daru pro daňové účely, pokud dárce o toto potvrzení požádá zaškrtnutím příslušného políčka v elektronickém formuláři.

Článek VII

Reklamační řád 

Dary, jejich přijímání a případné vracení se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Nový občanský zákoník.

Případné reklamace směřujte na adresu: info@cirkevoaza.cz. V případě problémů s registrací do Premium sekce po platbě online vás budeme kontaktovat do 5 pracovních dnů od podání reklamace.

Článek VIII

Zásady ochrany osobních údajů zde.