GDPR

Velmi si vážíme vaší důvěry a rádi bychom vás ujistili, že Církev Oáza dbá na ochranu vašich osobních údajů při jejich shromažďování a zpracovávání. Při zpracovávání osobních údajů dodržujeme příslušné právní předpisy.

Cílem této zprávy je informovat vás o tom

 • Jaké kategorie osobních údajů sbíráme
 • Jaký je způsob sbírání a shromažďování osobních údajů
 • Jaký je účel jejich zpracování
 • Jaký je způsob jejich zpracování
 • Jaká máte jako subjekt osobních údajů práva

KATEGORIE SBÍRANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. identifikační údaje jako jsou: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa doručovací
 2. elektronické kontaktní údaje jako jsou: emailová adresa, telefon, mobilní telefon, údaje ze sociálních sítí (adresa)
 3. jiné osobní údaje jako jsou: vyznání, církevní příslušnost, údaje o zdravotním stavu
 4. další údaje jako jsou: bankovní spojení, výše darů
 5. jiné elektronické údaje: IP adresa

ZPŮSOB SBÍRÁNÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jste nám poskytli vyplněním dotazníků souvisejících s činností Církve Oáza jako jsou formulář žádosti o křest, kontaktní formulář na našich akcích, formulář žádosti o požehnání manželství, formulář žádosti o vydání/požehnání dítěte, registrační formulář na naše akce a registrací do členské sekce na webu cirkevoaza.cz apod.

V některých případech sbíráme informace od návštěvníků našich webových stránek a prostřednictvím emailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres. Sběr těchto informací nám umožňuje lépe porozumět a zkvalitňovat naši činnost.

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Počítačům a serverům umožňuje vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci našich webových stránek připojují, mohou být zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tyto údaje mohou být také používány souhrnně k provedení analýzy trendů webových
stránek a jejich výkonnosti.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Cookies obsahují informace o navštívené webové stránce, jejím nastavení a úkonech na ní provedených. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze samostatně bez dalšího použít jako identifikátor pro zjištění
totožnosti návštěvníků stránek.

Pokud si budete prohlížet webové stránky cirkevoaza.cz a máte ve svém webovém prohlížeči povoleno ukládání cookies, souhlasíte s tím, že Církev Oáza bude prostřednictvím cookies zpracovávat záznamy o vašem chování na těchto stránkách pro účely zvyšování uživatelské přívětivosti při opakovaných návštěvách těchto stránek a pro účely přizpůsobení reklamy Církev Oáza vašim preferencím a pro účely zajištění internetové reklamy provozovateli reklamních internetových systémů.

Pokud nechcete, aby Církev Oáza záznamy o vašem chování na těchto stránkách zpracovávala, omezte nebo si zablokujete ukládání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním cookies z našich webových stránek.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytně nutná pro splnění daného účelu. Po splnění daného účelu můžeme v určitých případech vaše osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Například se jedná o registraci na naši akci, kdy výše uvedené kontaktní údaje využíváme následně i pro zasílání informací o dalších připravovaných akcích. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou zákonem.

Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Za účelem vedení vnitřní evidence naší činnosti – zejména vedeme databázi členů Církve Oáza, abychom plnili podmínky příslušného zákona
 • Na základě souhlasu pro marketingové využití, tedy v zásadě pro zasílání informací o našich akcích

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání poskytnutých údajů provádíme výlučně sami. Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám, vyjma případů, kdy o to na základě zákona požádá státní orgán, pověřený úřad nebo jiná instituce.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Církev Oáza zpracovává, náleží při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich údaje zpracováváme
 • Právo na opravu těchto údajů
 • Právo na výmaz těchto údajů
 • Právo na omezení zpracování těchto údajů
 • Právo na přenositelnost těchto údajů
 • Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním těchto údajů, pokud je předchozí souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tedy pro zasílání informací a sdělení)

Subjekty osobních údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, mají dále při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou důvodem pro jejich zpracování naše zájmy – tedy naše činnost, administrativa atd.).

Subjekty osobních údajů mohou kontaktovat Církev Oázu jako správce a uplatnit námitku, podat stížnost, zrušit souhlas atd.

Kontaktní údaje:
Církev Oáza
nám. Padlých 110
164 00 Praha 6 – Nebušice
info@cirkevoaza.cz
IČ: 03487679

Zřídili jsme pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet se svými dotazy, podněty či pro uplatnění svých práv na výše uvedených kontaktech.

Toto sdělení je platné s účinností od 27. května 2018