Čemu věříme

Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel a pohřben jest;

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,

odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla a život věčný. 

Amen.

Základní články víry:

 1. Bible je inspirované Boží slovo a zjevená Boží vůle. (2. Timoteovi 3:15-17, 1. Petrova ep. 1:23-25, Židům 4:12)
 2. Bůh je věčný a trojjediný – Otec, Syn a Duch svatý. (Matoušovo ev. 28:19, 1. Janova ep. 5:7)
 3. Ježíš Kristus je Bůh zjevený v těle. (Izajáš 9:6, Janovo ev. 1:1-14)
 4. Člověk je ztracený v hříchu a musí se narodit znovu skrze osobní víru v Ježíše Krista. (Římanům 3:23-24, Janovo ev. 3:3,5)
 5. Křest ponořením do vody je projevem osobní víry v Ježíše Krista a sounáležitosti s církví jako rodinou věřících. (Matoušovo ev. 28:19, Skutky apoštolů 2:41)
 6. Večeře Páně (svaté přijímání) je slavnostní společné lámání chleba, který představuje Pánovo tělo, a pití z kalicha, který představuje Pánovu svatou krev. (Matoušovo ev. 26:28, 1. Korintským 11:23-30)
 7. Křest Duchem svatým je pro všechny věřící. (Skutky apoštolů 1:4-5, Janovo ev. 7:37-38, Skutky apoštolů 2:4)
 8. Dary Ducha svatého jsou aktivní i dnes. (Markovo ev. 16:17-18, 1. Korintským 12:1, 4-11)
 9. Církev je tělo Kristovo, jehož je každý věřící nedílnou součástí. (Efezským 1:22, 2:1-22, 1. Korintským 12:13)
 10. Každý věřící musí patřit do místního společenství věřících. (Skutky apoštolů 2:41-44, Židům 10:25)
 11. Máme požehnanou naději, že Ježíš se vrátí pro své svaté a ti budou společně s ním kralovat a vládnout. (2. Tesalonickým 1:7, Zjevení 19:11-16, Zjevení 20:1-7)
 12. Odsouzeni věčným soudem budou ti, kteří nepřijmou dobrou zprávu o Kristu Ježíši. (Židům 9:27, 2. Petrova 2:9, Zjevení 1:8)