Základní články víry

Bible je inspirované Boží slovo a zjevená Boží vůle. 
(2. Timoteovi 3:15-17, 1. Petrova ep. 1:23-25, Židům 4:12)

Bůh je věčný a trojjediný – Otec, Syn a Duch svatý. 
(Matoušovo ev. 28:19, 1. Janova ep. 5:7)

Ježíš Kristus je Bůh zjevený v těle. 
(Izajáš 9:6, Janovo ev. 1:1-14)

Člověk je ztracený v hříchu a musí se narodit znovu skrze osobní víru v Ježíše Krista. 
(Římanům 3:23-24, Janovo ev. 3:3,5)

Křest ponořením do vody je projevem osobní víry v Ježíše Krista a sounáležitosti s církví jako rodinou věřících. 
(Matoušovo ev. 28:19, Skutky apoštolů 2:41)

Večeře Páně (svaté přijímání) je slavnostní společné lámání chleba, který představuje Pánovo tělo, a pití z kalicha, který představuje Pánovu svatou krev. 
(Matoušovo ev. 26:28, 1. Korintským 11:23-30)

Křest Duchem svatým je pro všechny věřící. 
(Skutky apoštolů 1:4-5, Janovo ev. 7:37-38, Skutky apoštolů 2:4)

Dary Ducha svatého jsou aktivní i dnes. 
(Markovo ev. 16:17-18, 1. Korintským 12:1, 4-11)

Církev je tělo Kristovo, jehož je každý věřící nedílnou součástí. 
(Efezským 1:22, 2:1-22, 1. Korintským 12:13)

Každý věřící musí patřit do místního společenství věřících. 
(Skutky apoštolů 2:41-44, Židům 10:25)

Máme požehnanou naději, že Ježíš se vrátí pro své svaté a ti budou společně s ním kralovat a vládnout. 
(2. Tesalonickým 1:7, Zjevení 19:11-16, Zjevení 20:1-7)

Odsouzeni věčným soudem budou ti, kteří nepřijmou dobrou zprávu o Kristu Ježíši. 
(Židům 9:27, 2. Petrova 2:9, Zjevení 1:8)